Get Adobe Flash player

logo oalc                                                    

Obchodná akadémia              

Lúčna 4, 984 16 Lučenec            

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: 4 roky

 Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Stratégia výučby našej školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci si osvojujú základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, cvičnej firmy a iných odborných ekonomických predmetov. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti, ktorými si utvrdzujú získané znalosti v učebnom procese.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k súladu teoretickej a praktickej prípravy, tak pre ďalšie štúdium na vysokých školách, ako aj pre potreby trhu práce.

S plantosťou od 01. 09. 2020 sa škola zapojila do systému duálneho vzdelávania. Silné stránky duálneho vzdelávania sú vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. Vďaka tomu žiaci našej školy získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech.

Maturitná skúška sa koná zo slovenského jazyka a literatúry, z jedného cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého) a z odborných predmetov. Hlavným odborným predmetom teoretickej časti odbornej zložky je podniková ekonomika, praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky tvoria predmety účtovníctvo, aplikovaná informatika a administratíva a korešpondencia. Žiaci 4. ročníka majú možnosť prihlásiť sa na štátnu skúšku z písania na počítači (odpis na rýchlosť, obchodná korešpondencia) a získať tak okrem maturitného vysvedčenia aj vysvedčenie o štátnej skúške.

Medzi naše najvýznamnejšie úspechy patria:

ERASMUS+ - medzinárodný projekt v rámci EÚ a prístupových krajín, umožňujúci absolvovanie odbornej praxe žiakov v zahraničných firmách. Tento projekt realizujeme už od roku 2009 v partnerských krajinách ako sú Veľká Británia, Nemecko, Česká republika, Maďarsko a Malta. Doteraz sa zahraničnej odbornej praxe zúčastnilo viac ako 150 žiakov. Vďaka tomuto medzinárodnému projektu môžu naši žiaci získať európske dokumenty (Europass Mobilita, Europass Dodatok k vysvedčeniu, Certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe), ktoré vypovedajú o ich schopnostiach, vedomostiach a zručnostiach a pomôžu im ľahšie sa uplatniť na tuzemskom i zahraničnom trhu práce.

EUROSCOLA – súťaž, ktorú vyhlasuje Európsky parlament prostredníctvom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Žiaci si prostredníctvom súťaže rozširujú vedomosti o EÚ, jej členských krajinách, inštitúciách EÚ a zároveň majú možnosť vycestovať do zahraničia. Naši žiaci na základe úspešného umiestnenia v súťaži mali možnosť už trikrát navštíviť spolu so svojimi rovesníkmi z ďalších členských krajín EÚ Európsky parlament v Štrasburgu, kde rokovali v budove EP ako skutoční europoslanci.

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – žiaci obchodnej akadémie sa viackrát umiestnili na popredných miestach v rámci krajského i celoslovenského kola.

Škola sa zapája do množstva odborných súťaží ako napríklad Ekonomicko-manažérska olympiáda, Finančná olympiáda, skúšobné SCIO testovanie, súťaž Generácia euro, vzdelávací cyklus Finančná akadémia, výučba prostredníctvom projektu Cena štátu, súťaž Mladý digitálny Európan, realizácia Študentských volieb a podobne.

Na základe hodnotenia kvality stredných škôl v školskom roku 2018/2019 sme 3. najlepšou strednou odbornou školou v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja na Slovensku. Dosiahlii sme koeficient 7.0, čo znamená "škola s výbornými výsledkami žiakov".

 skola oalc

História školy

Po oslobodení sa začal prudko rozvíjať život v meste i v okrese, a tým rástla aj potreba stredných odborných kádrov pre hospodárske a ostatné organizácie. Predstavitelia politického a verejného života mesta Lučenca sa preto chopili iniciatívy a dožadovali sa už začiatkom augusta 1945 na vtedajšom Povereníctve školstva a osvety v Bratislave zriadenia štátnej obchodnej akadémie. Povereníctvo školstva ju povolilo otvoriť svojím výnosom z 2. júla 1947.

 

Vyučovať sa začalo 15. septembra 1947 v budove mestského národného výboru, lebo adaptačné práce na troskách bývalých kasární 25. pešieho pluku ešte neboli ukončené. V dnešnej budove školy, ktorá z týchto kasární vyrástla, sa začalo vyučovať až od nasledujúceho školského roku, a to od 18. septembra 1948. Slávnostného otvorenia novej školskej budovy sa zúčastnili aj vtedajší predseda SNR Karol Smidke a povereník školstva Ladislav Novomeský.

 

Prvým riaditeľom školy bol Vojtech Matulay, ktorý v tejto funkcii zostrval až do 31. augusta 1957. V čase od 1.9 1957 do 31.1 1960 bol riaditeľom školy Ing. Ján Kmec, od 1. 2. 1960 do 31. 8. 1981 Karol Kalamár a od 1. 9. 1981 do 31. 8. 1991 Ing. Ján Beránek. Od 1. 9. 1991 do 31. 8. 2004 bol riaditeľom Ing. Ivan Brada. Od 1. 9. 2004 je riaditeľkou školy Ing. Katarína Benčíková.

 

Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie

 

 
Sefka-big-cb
Od 1. 9. 1965 bola na škole zriadená aj funkcia zástupcu riaditeľa. Postupne ju vykonávali:

 

Ing. Ján Trnka (1965 - 1968), František Zboray (1968 - 1980), Ing. Ján Beránek (1980 - 1981), Edita Širgelová (1981 - 1991), Ján Blahút (1991 - 2010), Ing Viera Šarkanová od 2009 (zástupca pre technicko-ekonomické činnosti) a Mgr. Edita Gálová od 2010 (zástupca pre pedagogickú činnosť).

 

Po dvoch školských rokoch od svojho založenia bola Štátna obchodná akadémia premenovaná na Vyššiu hospodársku školu, od 1. 9. 1952 na Hospodársku školu, od 1. 1. 1960 na Strednú ekonomickú školu a od 1. 9. 1990 na Obchodnú akadémiu, počínajúc 1. ročníkom.V čase od 1. 9. 1957 do 30. 6. 1977 bolo na škole aj 2-ročné denné štúdium bez maturity (od 1. 1. 1960 do 30. 6. 1977 ako Ekonomická škola) v študijnom odbore hospodárska administratíva. Je samozrejmé, že sa nemenili názvy školy, ale podľa vývoja a potrieb našej ekonomiky, predovšetkým jej obsahové zameranie.

 

 

 

V 4-ročnom dennom štúdiu s maturitou sa v doterajšej histórii školy zaškoľovali študenti v nasledovných študijných odboroch:

  • podniková vetva (1947 - 1954)
  • ekonomika, plánovanie a organizácia priemyslu (1954 - 1959)
  • organizácia a technika obchodu a výkupu (1954 - 1959)
  • financovanie a národohospodárska evidencia (1956 - 1961)
  • všeobecná ekonomika (1961 - 1993)
  • obchodná akadémia od roku 1990

V rokoch 1969 - 1972 bolo na škole aj denné štúdium absolventov stredných škôl (ŠASŠ) v študijnom odbore sociálno-právnom a v rokoch 1980-1983 denné štúdium absolventov gymnázií (ŠAG) v študijnom odbore všeobecná ekonomika. Od školského roku 1998/99 je na škole denné dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium v odbore 6317 6 obchodná akadémia.

 

Od školského roku 1953/1954 do 30. 6. 1989 bolo na škole aj štúdium popri zamestnaní. Za toto obdobie sa vystriedali všetky formy ŠPZ, a to večerné, externé i diaľkové, no najčastejšie sa vyskytovalo diaľkové štúdium. Podľa dĺžky ŠPZ bolo 2, 3,4 a 5-ročné (2 a 3-ročné bez maturity, 4 a 5-ročné s maturitou); ŠASŠ popri zamestnaní bolo najprv 3 a od roku 1983 do roku 1989 2-ročné.

 

V dennom štúdiu najmenší počet tried žiakov bol v školskom roku 1947/48 - jedna trieda s 35 žiakmi na konci školského roka. Najväčší počet tried - 14 v školských rokoch 1970/71 až 1975/76.

 

Najmenší počet učiteľov bol tiež v 1. školskom roku 1947/48, a to 6, z toho 4 externí. Najväčší počet učiteľov bol v školskom roku 1973/74 - 36, z toho 3 externí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner