Get Adobe Flash player

euroscola-banner--1-

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po šiesty krát do programu Euroscola. Program organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a jeho cieľom je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Víťazná škola sa zúčastní špeciálneho podujatia – pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu za účasti poslancov EP, ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

O všetkých zrealizovaných aktivitách a zaujímavých informáciách sa môžete dozvedieť viac z Euronoviniek, ktoré zdokumentovali a vydali žiaci po uskutočnení všetkých aktivít.

EURONOVINKY 2019

Euroscola Days Pozvánka

V rámci programu Euroscola 2020 vytvorili žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci pozvánku EUROSCOLA DAYS na rôzne podujatia s cieľom diskutovať o Európskej únii na tému „Úloha Európskeho parlamentu v boji s klimatickými zmenami“.

POZVÁNKA

Žiaci si vybrali túto aktuálnu tému na základe zaujímavého podujatia „Art Cinema Day“ - prednášky na tému Ochrana životného prostredia spojenej s premietaním filmu organizovanú mestom Lučenec v spolupráci s Europe Direct Lučenec v kine Apollom, ktorej sa zúčastnili dňa 16.10.2019.

Prednášku uvádzala pani Bc. Renáta Libiaková Perželová, ktorá pracuje na Referáte kultúry a športu, ZPOZ kultúra v Lučenci. žiakov informovala o tom aké dôležité je chrániť si životné prostredie v ktorom žijeme, o rôznych príčinách ako ľudia znečisťujú životné prostredie, ako si ho sami ničíme. Taktiež vysvetlila žiakom aký dopad má globálne otepľovanie na ľudí, živočíchov a rastliny. Uviedla, že je nesmierne dôležité aby každý človek sa zamyslel a pričinil sa k tomu, aby chránil životné prostredie a uviedla príklady ako by sme mali prispievať ku ochrane životného prostredia. Potom p. Perželová predstavila žiakom hostí prednášky - expertov na ochranu životného prostredia, ktorí pracujú v Správe Chránenej krajinnej oblasti Cerovej Vrchoviny v Rimavskej Sobote: pani Ing. Ingrid Šaňovú, ktorá pracuje ako krajinárka a pána Ing. Jakuba Melichera, ktorý pracuje ako poľnohospodár. Obaja nám porozprávali aká je ich náplň práce a hlavne, uviedli príklady akým spôsobom oni prispievajú ku ochrane životného prostredia. Ciele ochrany územia sú zamerané hlavne na ochranu a zachovanie priaznivého stavu európsky významných biotopov a druhov, na zabezpečenie ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov.

Následne po prednáške žiakom pani Perželová predstavila film zaoberajúci sa aktuálnou témou ochrany životného prostredia s názvom „Woman at War“ (Žena vo vojne). Oboznámila ich, že tento film bol ocenený filmovou cenou LUX za rok 2018 Európskym parlamentom. Tento „umelecko-ekologický akčný thriller“ je zasadený do prekrásnej islandskej prírody, aby divákovi ukázal dramatickosť a naliehavosť ekologických problémov.

Toto zaujímavé podujatie motivovalo žiakov k diskusii v rámci triednickych hodín o vplyve klimatických zmien na ľudí a prírodu, aké hrozby predstavujú a tiež ako by sami žiaci mohli prispieť v boji s klimatickými zmenami. Následne žiaci prvých a druhých ročníkov za pomoci učiteľov vymysleli a vypracovali plán rôznych aktivít a podujatí na tému "Ochrana životného prostredia a boj s klimatickými zmenami". Cieľom je zvýšiť povedomie spolužiakov, žiakov ZŠ a verejnosti na túto tému a tiež ich aktivizovať, zapojiť do boja s klimatickými zmenami.

prednaska s filmom 3prednaska s filmom 5

  prednaska s filmom

 

Účasť na dobrovoľníckej aktivite – čistiacej brigády v areáli „Lučenských kúpeľov“

Dobrovoľníkov z mesta Lučenec už prestalo baviť pozerať sa na voľne pohodený odpad v našej prírode a preto sa rozhodli zorganizovať dňa 31.10.2019 čistiacu brigádu v areáli Lučenských kúpeľov. Ich cieľom bolo zbierať odpad do plastových vriec. Medzi dobrovoľníkmi boli aj naši „euroscoláci“. Ich cieľom bolo dať najavo, že im nie je jedno kde a ako žijú. Mesto Lučenec poskytlo našim dobrovoľníkom materiálnu pomoc a zabezpečilo propagáciu podujatia na www stránke a facebooku mesta Lučenec.

Výsledkom podujatia bolo vyzbieraných plných 150 vriec odpadu na trase Lučenské kúpele - okolie chát – Mestské lesy – Modré zeme a späť.

Podujatie skončilo výzvou na celoročné zapájanie sa do zberu odpadu, ktorý bude následne vyvezený. S vyzbieraným odpadom sa môžu dobrovoľníci odfotiť a pripojiť sa tak do skupiny dobrovoľníkov z Novohradu.

 odpad 2

odpad 1

odpad 3

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zúčastnili na podujatí vysádzania stromčekov

Dňa 12.10.2019 sa žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci – „euroscoláci“ zapojili do krásneho podujatia – vysádzania stromčekov, ktoré zorganizovalo občianske združenie Pure Slovakia. Naši žiaci a Dobrovoľníci Novohradu vysadili 450 kusov mladých stromčekov na Telgárte. Zúčastnených bolo celkovo 130 dobrovoľníkov z celého Slovenska a vysadilo sa až 3000 kusov stromčekov. Pure Slovakia organizuje projekt „Každý strom sa počíta“. Iniciatíva tohto projektu vychádza zo satelitného mapovania, ktoré dokázalo, že na celom území Slovenska dodnes ubudlo 700 km2 lesov. Toto číslo nie je zapríčinené len prírodnými katastrofami, ale predovšetkým rapídnym zvyšovaním legálnej, ale aj nelegálnej ťažby našich lesov. Hoci členovia iniciatívy nemajú kompetencie tento narastajúci problém zastaviť, veria, že spoločnými silami majú šancu vrátiť našej prírode, to čo jej patrí. Veria, že všetko začína jednotlivcom a krok za krokom posunú našu prírodu a možno aj zmýšľanie Slovákov tým správnym smerom. Vďaka ich sledovateľom na sociálnych sieťach, ktorí si zakúpia tričko s ich logom, sú schopní nakúpiť sadenice stromov a organizovať dobrovoľnícke akcie v spolupráci s miestnymi urbármi.

 sadenie stromov 1

sadenie stromov 3

sadenie stromov 6

sadenie stromov 7

Prednáška na tému „Klimatické zmeny – príčiny, dôsledky, riešenie“

Mgr. Kvetoslava Kriváková po príprave prezentácie spolu s euroscolákmi odprezentovala dňa 4.11.2019 informácie o príčinách a dôsledkoch klimatických zmien ostatným žiakom Obchodnej akadémie v Lučenci. Zároveň ich informovala o možnostiach riešenia globálneho otepľovania na úrovni EÚ a možnostiach prispieť k riešeniu tohto problému u každého z nás.

Veríme, že zaujímavé typy na ekologické správanie sa našich žiakov oslovili a budú s snažiť podľa nich v budúcnosti aj ekologickejšie žiť.

 prednaska klim zmeny oa 2

prednaska klim zmeny oa 3

 

Zažili sme atmosféru filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm

Keďže do Lučenca zamieril 5. novembra 2019 putovný filmový festival Ekotopfim – Envirofilm, aj naši žiaci sa v rámci získavania nových informácií o téme klimatické zmeny zúčastnili na premietaní filmov. V lučenskom kine Apollo bol premietaný výber oceňovaných dokumentárnych filmov z celého sveta. Súčasťou podujatia bola aj diskusia na aktuálne témy v oblasti udržateľnej budúcnosti. 

Cieľom festivalu podľa slov organizátorov je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Festival bol zameraný na environmentálnu výchovu žiakov, kde prostredníctvom krátkych filmov a interaktívnych sprievodných aktivít učil deti k zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Popoludní bol pripravený ďalší program, určený aj pre verejnosť. Návštevníci festivalu mali možnosť vidieť viaceré filmy – napr. jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre, naučte sa predchádzať vzniku odpadov, vyriešte dilemu udržateľného stravovania, predstavte si život bez hmyzu alebo sa inšpirujte príbehom odhodlanej aktivistky, novodobej Johanky z Arku.

ekotop film 1

ekotop film 2

ekotop film 3

ekotop film 4

ekotop film 5

 

Informačné stretnutie „euroscolákov“ spojené s prednáškou o separovaní odpadov, EKOHRA – súťaž o ceny

Euroscoláci si pre žiakov obchodnej akadémie dňa 6.11.2019 pripravili EKOHRU – podporujúcu informovanosť o separovanom zbere. Pred samotným hraním hry bolo potrebné žiakov poučiť o dôležitosti separácie jednotlivých odpadov a o správnom separovaní podľa druhov odpadu.

Keď mali dostatok potrebných informácií, rozdelili sa do štyroch skupín po 6 žiakov. Každá skupina dostala 33 lístkov s odpadom, ktorý bolo potrebné vyseparovať podľa druhov do zberných nádob. Ktorá skupina vyseparovala odpad najrýchlejšie, získala 10 bodov, druhá v poradí 9 bodov, tretia 8 bodov a štvrtá 7 bodov. Od tohto počtu im boli odpočítané body za každú nesprávnu odpoveď. Skupina s najvyšším počtom bodov získala sladkú odmenu. Najkrajšou odmenou však boli informácie a skúsenosti získané triedením odpadu.

ekohra oa 5

ekohra oa 8 

Deň bez áut – výzva na ekologickú prepravu do školy, práce

            Ako správni ekológovia sa naši „euroscoláci“ rozhodli ísť príkladom a podporiť svojou troškou zmiernenie klimatických zmien. Dohodli sa teda, že dňa 8. novembra 2019 prídu do školy pešo, na bicykloch, kolobežkách, prípadne korčuliach. Aj keď počasie bolo sychravé, dobrý pocit z ekologickej dopravy do školy a zamestnania mali všetci. Najdôležitejšie bolo ísť príkladom aj ostatným žiakom a učiteľom, ktorí majú možnosť sa prepravovať bez zbytočného znečisťovania životného prostredia. 

 den bez aut

Vytvorenie plagátu na akciu "Za čistejší Novohrad"

V rámci programu Euroscola 2020 vytvorili na hodine Etickej výchovy dňa 11.11.2019 žiaci prvých a druhých ročníkov plagát, ktorým pozývajú všetkých, ktorí chcú prispieť ku ochrane životného prostredia a ktorým záleží na čistote nášho mesta na "prechádzku" spojenú s čistením - zbieraním odpadu v Mestských lesoch dňa 16.11.2019. Zraz účastníkov bude v Lučenských kúpeľoch o 9.00. Akciu organizuje Mesto Lučenec s Dobrovoľníkmi Novohradu. Po akcii čaká účastníkov malé občerstvenie a vyhodnotenie akcie s diskusiou o klimatických podmienkach. PRIDAJTE SA K NÁM :)

 plagat 9

plagat 2

plagat 6

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci učili žiakov ZŠ Vajanského v Lučenci ako bojovať s klimatickými zmenami a recyklovať

V rámci programu Euroscola 2020 žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie v Lučenci navštívili ZŠ Vajanského v Lučenci dňa 11.11.2019. Ich cieľom bolo informovať žiakov siedmeho a deviateho ročníka počas hodín enviromentálnej a etickej výchovy o klimatických zmenách, ich príčinách a úlohách Európskeho parlamentu v boji s klimatickými zmenami. Vysvetlili im význam pojmov ako klimatické zmeny, emisie, skleníkový efekt, globálne otepľovanie, čistá energia a iné. Taktiež s nimi diskutovali o tom, ako každý človek môže prispieť k ochrane životného prostredia a oboznámili ich s konkrétnymi krokmi ako žiť, konať a správať sa „ekologickejšie“ doma, v obchode, na cestách a ostatných miestach. Potom boli žiaci ZŠ oboznámení o správnej recyklácii odpadu a ako pomáhame, keď triedime. Nakoniec si  vyskúšali „separáciu odpadu“ v  „EKOHRE“ – didaktickej hre, ktorú sami žiaci obchodnej akadémie vytvorili, aby pomohli naučiť ostatných správne triediť jednotlivý odpad do príslušných farebných zberných nádob. Okrem toho, že sa žiaci ZŠ Vajanského dozvedeli veľa zaujímavých a dôležitých informácií o tom, ako naše každodenné rozhodnutia zanechávajú stopy na životnom prostredí, zažili aj veľa zábavy pri učení sa ako recyklovať pomocou hry.

Každý z nás dokáže odľahčiť našu planétu a prispieť svojou troškou k tomu, aby sa s ňou zaobchádzalo šetrnejšie. Veríme, že sme aj my takouto netradičnou vyučovacou hodinou prispeli k riešeniu problému životného prostredia svojou troškou.

ZS 1 

ZS 3

ZS 2

ZS 4

 

 Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci diskutovali s europoslancom Doc. Ing. Michalom Wiezikom PhD. na tému o klimatických zmenách

V rámci programu Euroscola 2020 sa žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci dňa 12.11.2019 zúčastnili skype diskusie na tému „Úlohy Európskeho parlamentu v boji s klimatickými zmenami.

V úvode nám pám eurosposlanec vysvetlil aké sú hlavné ciele Európskeho parlamentu v boji s klimatickými zmenami. Oboznámil nás aké kroky sa snaží robiť EP aby obmedzil nárast priemernej svetovej teploty na menej ako 2 ⁰C. Zdôraznil , že hlavným cieľom EP je do roku 2050 byť uhlíkovo neutrálni. Žiakov zaujímali rôzne témy ako ekológia lesov, výrub lesov, či vysádzanie nových stromov, ako znížiť emisie v doprave a iných odvetviach, ale aj jeho osobná motivácia a príčiny stať sa europoslancom. Vysvetlil nám, že z pozície europoslanca môže účinnejšie prispievať ku riešeniu problémov s klimatickými zmenami. Taktiež ho potešil náš záujem debatovať a rozšíriť si povedomie o tom ako si chrániť, či zachrániť naše životné prostredie.

Na záver sme sa s pánom Wiezikom rozlúčili a zaželali sme mu veľa síl a energie v riešení tejto aktuálnej a dôležitej témy. Sme veľmi radi, že si pán europoslanec našiel na nás čas a priblížil nám konkrétnejšie o aké kroky sa snaží nielen EP, ale aj Slovensko, aby sme mohli žiť v lepšom, „zelenšom“ životnom prostredí.

Mgr. Kvetoslava Kriváková

Wiezik 1

 Wiezik 3

 Wiezik 7

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci diskutovali s viceprimátorom, zástupkyňou Mestského úradu v Lučenci, a dobrovoľníkmi Novohradu

Dňa 13.11.2019 mali žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci možnosť stretnúť sa a diskutovať so zástupkyňou Mestského úradu v Lučenci z Referátu životného prostredia a odpadového hospodárstva pani Marcelou Gorelíkovou, viceprimátorom mesta Lučenec Mgr. Pavlom Baculíkom a dobrovoľníkmi Novohradu. Témou prednášky a diskusie bolo „Životné prostredie a odpady v meste Lučenec“.

Na úvod pán viceprimátor porozprával a diskutoval so žiakmi o príčinách a hrozbách znečisťovania životného prostredia. Zdôraznil, že je nevyhnutné, aby sa každý z nás zamyslel nad spôsobom a dôsledkami svojho správania voči životnému prostrediu. Tiež nám vysvetlil ako sa mesto Lučenec spojilo s dobrovoľníkmi Novohradu a vyvíjajú rôzne aktivity za „čistejší a zelenší Novohrad“. Potom nám predstavil dvoch zástupcov dobrovoľníkov Novohradu, ktorí sú tiež stredoškolákmi, aby porozprávali našim žiakom ako a prečo založili skupinu dobrovoľníkov a o ich aktivitách. Bolo veľmi podnetné dozvedieť sa, ako citlivo vnímajú situáciu znečisťovania životného prostredia a hlavne ako aktívne sa zapojili, aby proti tomu bojovali. V súčasnosti má skupina dobrovoľníkov takmer 80 členov a pritom fungujú len od septembra tohto roku. Okrem zbierania odpadkov, vysádzajú aj stromčeky a úspešne motivujú aj ďalších, aby sa k nim pripojili. Samozrejme, oboznámili našich žiakov ako môžu aj oni pomôcť a pridať sa ku tejto dobrovoľníckej skupine. Taktiež nás pozvali na ich najbližšiu aktivitu „Za čistejší Novohrad“, ktorá sa bude konať dňa 16.11.2019 v lučenských kúpeľoch, v rámci ktorej budú účastníci zbierať odpad v Mestských lesoch.

Potom nám pani Gorelíková predstavila schému odpadového hospodárstva v meste Lučenec. Taktiež popísala postupy pri separovaní odpadov odporúčané pre obyvateľov mesta Lučenec. Zdôraznila, že mesto sa veľmi snaží, aby sa čistilo od odpadov a preto spolupracuje s dobrovoľníkmi a zapája tiež aj aktivizačných pracovníkov. Okrem toho sa mesto snaží aj o nové spôsoby výsadby rastlín či stromčekov v meste.

Na záver sme sa všetkým hosťom poďakovali za podnetné a zaujímavé informácie a prisľúbili sme im našu spoluprácu v boji za krajší, čistejší a zelenší Novohrad.

Mgr. Kvetoslava Kriváková

diskusia mesto 7

diskusia mesto 8

diskusia mesto 1

diskusia mesto 2

diskusia mesto 6

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zúčastnili na panelovej diskusii na tému „Klimatické zmeny“

V rámci programu Euroscola 2020 sa dňa 14.11.2019 žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili prednášky na tému „Klimatické zmeny“ a panelovej diskusie, ktorú zorganizovali špecialisti na projekty a vzdelávanie zo Slovenskej agentúry životného prostredia pán Mgr. Andrej Šijak a pani MSc. Jana Rajnohová.

V úvode prednášky žiakov pani Rajnohová oboznámila s tým, aké konferencie uskutočnil Európsky parlament a iné krajiny sveta s cieľom riešiť klimatické zmeny, čo bolo ich obsahom a aké ciele si určili. Zároveň žiakom predstavila aj negatívne postoje niektorých predstaviteľov ako je napr. americký prezident Donald Trump a nastolila otázku či má svet šancu, aby sme neprekročili hranicu otepľovania o 2 ⁰C. Zdôraznila však, že je potrebné, aby sme pokračovali v boji s klimatickými zmenami a uviedla príčiny a ako to ovplyvňuje a môže ešte ovplyvniť Slovensko a celý svet. Naša spoločnosť v dnešných časoch je orientovaná na konzumný a pohodlný spôsob života – čím viac zarábame, tým viacej míňame, chceme kupovať viacej a stroviť menej a tým spôsobujeme uhlíkovú stopu viac a viac. Je teda na každom z nás, aby sme zmenili náš spôsob života. Predstavila nám spôsoby, čo môžeme urobiť my: uvedomelú skromnosť – minimalistické nároky na materiálne statky, energetickú efektívnosť – využívanie obnoviteľných zdrojov, efektívne využívanie vody, zníženie spotreby služieb a „zarábať menej“.

Potom nasledovala panelová diskusia. Žiaci pracovali v 5 skupinách. Úlohou každej skupiny bolo zastávať názor jedného z významných predstaviteľov ako Donald Trump, Greta Thumberg, Juraj Mesík, Profesor Antonio Zichichi a nezisková organizácia Greenpeace, ktorí sa zaoberajú klimatickými zmenami či už v pozitívnom zmysle – bojujú proti klimatickým zmenám alebo negatívnom zmysle – popierajú klimatické zmeny. Potom medzi sebou diskutovali a vymieňali si názory na dané otázky ako napr. či dokážeme zvrátiť klimatické zmeny, kto za to môže, ako hľadať efektívne riešenia. Bola to veľmi podnetná aktivita, lebo nás všetkých podporila k tomu aby sme sa zamysleli nad rôznymi názormi na túto problematiku a hľadali riešenia.

Na záver sme sa našim hosťom poďakovali za ich návštevu, zaujímavé informácie a za aktivitu, ktorá nás zase motivovala byť aktívnejšími v diskusii a boji s klimatickými zmenami.

Mgr. Kvetoslava Kriváková

Diskusný panel (1)

Diskusný panel (2)

Diskusný panel (5)

Diskusný panel (7)

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zúčastnili podujatia „Za čistejší Novohrad“

Dňa 16.11.2019 sa konalo podujatie „Za čistejší Novohrad“, ktoré organizovalo Mesto Lučenec v spolupráci s Dobrovoľníkmi Novohradu. Cieľom podujatia bolo zbierať odpad v Mestských lesoch a tak prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. V rámci programu Euroscola 2020 s témou „Boj s klimatickými zmenami“ sa do tohto podujatia zapojili aj žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci.

Na úvod tohto „stretnutia“ privítala primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková, viceprimátor Mgr. Pavol Baculík a zástupcovia Dobrovoľníkov Novohradu Dominik Mauer a Jakub Matuška 90 zúčastnených dobrovoľníkov. Porozprávali nám o spolupráci mesta Lučenec a Dobrovoľníkov Novohradu, o ich aktivitách a rôznych podujatiach a ako sa môžeme aj v budúcnosti zapojiť. Zdôraznili, že „byť aktívni“ a chrániť si životné prostredie je nevyhnutné, keďže klimatické zmeny sú jednou z hlavných výziev súčasnosti a ovplyvňujú každého z nás. Potom sme sa rozdelili do skupín a vydali sa na „prechádzku“ cez les s vrecami, aby sme odľahčili prírodu od voľne pohodeného odpadu. Po troch hodinách sme sa s plnými vrecami a dobrým pocitom vrátili na miesto úvodného stretnutia, kde organizátori zhodnotili akciu a poďakovali sa nám so slovami: „Sme tu preto, aby sme zmenili rozmýšľanie ľudí, správanie sa k prírode a hlavne preto, aby si ľudia uvedomili, že odpad do prírody nepatrí!“

Sme radi, že sme sa stali súčasťou dobrej veci a tešíme sa na ďalšie takéto podujatia, ktorými budeme môcť prispieť ku krajšiemu, čistejšiemu a zelenšiemu životnému prostrediu.

zbieranie odpadu 3

zbieranie odpadu 1

zbieranie odpadu (6)

zbieranie odpadu (10)

zbieranie odpadu (12) 

 

Výroba recyklačných košov a zavedenie triedeného zberu odpadu na Obchodnej akadémii v Lučenci

Úlohou školy je vzdelávať a pripravovať žiakov nielen na odbornosť, ale aj na každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj vybudovanie návyku na triedenie odpadu, tak aby sa stalo prirodzenou súčasťou ich života. Keďže nosnou témou tohoročnej Euroscoly 2020 je boj s klimatickými zmenami, naši žiaci sa rozhodli aktívne prispieť k riešeniu tohto problému a vyrobili recyklačné koše z kartónových škatúľ do každej triedy s popisom čo možno odhadzovať a čo nepatrí do jednotlivých košov. Vyrobili recyklačné koše na papier, sklo, plasty, kov, tetrapaky a bio-odpad. Následne dňa 18.11.2019 navštívili každú triedu a vysvetlili žiakom prečo je potrebné recyklovať a ako majú správne recyklovať odpad. Taktiež si „euroscoláci“ vytvorili „Zelenú hliadku“ – v každej triede si vybrali dvoch žiakov, ktorí budú dozerať na správnosť triedeného odpadu, čistotu vytriedených zložiek a vysypávanie nádob. Na školskom dvore si žiaci vytvorili za pomoci učiteľov aj školské kompostovisko, na ktoré sa bude vynášať bio-odpad.

 

Veríme, že si návyk triedenia všetci žiaci našej školy osvoja a postupne ho budú šíriť aj do svojich rodín.

 vyrabanie kosov na recyklaciu (1)

 

 

vyrabanie kosov na recyklaciu (3)

vyrabanie kosov na recyklaciu (5)

vyrabanie kosov na recyklaciu (8)

 recyklacne kose

recyklacne kose (1)

recyklacne kose (5)

recyklacne kose (4)

recyklacne kose (3)

kompostovisko

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci diskutovali s europoslankyňou Monikou Beňovou cez skype

V rámci programu Euroscola 2020 dňa 19.11.2019 diskutovali žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie v Lučenci s europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou cez skype na tému „Úloha EP v boji s klimatickými zmenami“. Na úvod nás pani europoslankyňa oboznámila akú funkciu má ona v Európskom parlamente – pracuje vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť a vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Taktiež nás oboznámila, že je aj vo funkcii kvestorky a porozprávala nám o oblastiach jej zodpovedností. Potom nám predstavila úlohy a ciele EP, ktoré si stanovili v boji s klimatickými zmenami. Jedným z problémov, ktoré rieši EP je znižovanie CO2 z chovov hovädzieho dobytka a iných hospodárskych zvierat. Poslanci EP majú na riešenie tohto problému rôzne návrhy, no nie všetky sú vhodné, preto je potrebné naďalej o tomto diskutovať a hľadať vhodnejšie opatrenia. Možno také, ktoré budú prínosom pre Slovensko či jednotlivé krajiny EÚ nielen v znižovaní uhlíkovej stopy. Ďalším z problémov, ktorým sa zaoberá EP je znižovanie emisií v doprave, súčasťou ktorého sú aj elektromobily. Ani na túto tému nemajú ešte europoslanci jednoznačné riešenie, keďže s každým riešením sa objavujú ďalšie problémy. Potom sa naši žiaci pýtali rôzne otázky, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a bojom s klimatickými zmenami. Napríklad, aký názor má europoslankyňa na výstavbu krytého lyžiarskeho strediska na Donovaloch, ako to EÚ plánuje regulovať, keďže to narušuje prírodu, alebo či má význam pre EÚ bojovať s klimatickými zmenami, keď USA nechce dodržiavať „Parížsku dohodu“, alebo na presnejšie vysvetlenie tzv. Green deal. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, ktoré nás donútili zamyslieť sa aj nad naším konaním a správaním sa k životnému prostrediu.

Na záver nám pani europoslankyňa zapriala príjemné vianočné sviatky a zdôraznila, aby sme uvážili koľko darčekov kúpime, či koláčov napečieme, pretože často nadbytok končí v odpadkoch a tým tiež znečisťujeme životné prostredie. Je na každom človeku, aby zmenil svoje myslenie a hlavne správanie voči životnému prostrediu. Taktiež vyzvala žiakov, aby diskutovali so svojimi blízkymi či priateľmi, ako pomôcť v boji zo znečisťovaním životného prostredia.

Ďakujeme pani europoslankyni za to, že si na nás našla čas a diskutovala s nami na tak aktuálnu problematiku, ktorá si vyžaduje od každého z nás, aby zvýšil záujem a priložil svoju ruku ku riešeniu tohto problému.

skypehovor s Benovou (3)

skypehovor s Benovou 2

skypehovor s Benovou (2)

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zúčastnili na exkurzii Vodárenskej nádrže Málinec

Dňa 20.11.2019 žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Lučenci mali možnosť nahliadnuť do „útrob“ Vodárenskej nádrže Málinec, Úpravne vody v obci Málinec a tiež do Čističky odpadových vôd v Poltári. Keďže sú žiaci zapojení do programu Euroscola 2020, kde sa venujú témam spojeným so životným prostredím a jeho ochranou, bolo pre nich veľmi obohacujúce dozvedieť sa informácie o prírodnom zdroji vody a ako sa ekologicky spracúva.

Na vodárenskej nádrži Málinec nás privítal pán Ing. Miroslav Hujík. Porozprával nám ako vodárenské dielo vzniklo, príčiny vybudovania a účely, ktoré spĺňa. V prvom rade je nádrž zdrojom pitnej vody. Vzniklo ako potreba zásobovať Lučenec a okolie pitnou vodou, keďže v 80 až 90-tich rokoch trpela táto oblasť jej nedostatkom. Výstavba trvala od roku 1989 do roku 1994, kedy bola spustená do prevádzky. Na výstavbu diela bola vybratá oblasť malej dedinky Hámor, ktorej obyvatelia boli presídlení do okolitých dedín. Lokalita bola vhodná, pretože sa v blízkosti nachádza rieka Ipeľ a tiež bola umiestnená v údolí. Ďalšou veľmi pozitívnou funkciou vodného diela je chrániť okolité oblasti proti povodniam – zadržiavať vodu v časoch prívalových dažďov. Hladina nádrže sa reguluje podľa potreby - pravidelne sa upravuje, v zime sa znižuje a na jar sa dopúšťa. Prítok vody sa energeticky využíva na výrobu elektriny, ktorú využíva hlavne vodárenská nádrž na svoju prevádzku. V neposlednom rade sa nádrž využíva aj na účelové rybné hospodárstvo. Pravidelne obnovujú osádku rôznych rýb, ktoré zabezpečujú prirodzené čistenie vody vo vodnej nádrži. Potom sa žiaci vydali dlhou chodbou popod vodné dielo a nespočetným množstvom schodov na vežu, kde si mali možnosť pozrieť strojovne a ako celý systém funguje. Sprevádzal nás pán Milan Petrík. Okrem zaujímavých informácií žiaci mohli stráviť krásny deň v prírode a kochať sa malebnými výhľadmi, ktoré vodárenská nádrž a okolité lesy ponúka.

Následne sa žiaci presunuli do Úpravne vody v obci Málinec, kde im pán Bc. Jozef Starove vysvetlil chemicko-technologickú schému úpravy vody, ktorá je privádzaná z vodárenskej nádrže Málinec. Vodu tu čistia, odstraňujú čo tam nepatrí, aby sa z nej stala pitná voda. Tiež si tu mohli pozrieť strojovne a vidieť ako celý proces prebieha.

Napokon sme navštívili aj Čističku odpadových vôd v Poltári. Pán Marian Detvan nás oboznámil s tým, že jej účelom je vyčistiť zachytené odpadové vody tak, aby sa mohli vypustiť naspäť do prírody, do rieky Ipeľ. Vyčistením odpadových vôd vzniká aj kal, ktorý sa odstredí, vylisuje a používa sa ako bio-palivo na kúrenie, alebo ako kompost. Takýto ekologický postup spracúvania odpadových vôd nás potešil, keďže ochrana životného prostredia a citlivý prístup k nemu je pre nás prioritou.

Ďakujeme pekne, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie, ktorá nám rozšírila povedomie v oblasti využívania a ekologického spracúvania vody, ktoré sú priateľské voči životnému prostrediu.

Mgr. Kvetoslava Kriváková

 

Malinec (9)

Malinec (4)

Malinec (2)

Malinec (1)

Malinec (15)

Malinec (16)

Malinec (10)

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci diskutovali s europoslancom Mgr. Martinom Hojsíkom cez skype

Dňa 20.11.2019 sa žiakom Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa zapojili do programu Euroscola 2020 podarilo formou skype videohovoru skontaktovať s pánom europoslancom Mgr. Martinom Hojsíkom. Ochotne nám zodpovedal naše zvedavé otázky, ktoré sa týkali témy „Úloha EP v boji s klimatickými zmenami“.

Privítal nás aktualitou, ktorá sa mu stala tesne pred tým, ako sme spolu začali komunikovať. Bol to bol protest mladých študentov proti klimatickým zmenám pred dverami kancelárie, v ktorej práve zasadal s výborom. Povzbudil aj našich žiakov, aby sa nebáli a otvorene demonštrovali svoje názory, aj takýmto spôsobom, ak je to potrebné. Upozorňovať na problémy, ktoré trápia nás, aj celé ľudstvo je veľmi dôležité. Následne pán europoslanec zodpovedal žiakom otázky, ktoré sa ho pýtali. Priblížil im „Green deal“ - nový dokument, ktorý sa začne aktívnejšie implementovať od budúceho týždňa, kedy budú vymenovaní členovia Európskej komisie. Pojednáva sa v ňom o viacerých oblastiach, napríklad o udržateľnosti zvyšovania globálneho otepľovania, uhlíkovej stope, cirkulárnej ekonomike a podobne. Žiakov zaujímalo aj či sa darí europoslancom, ktorí sa venujú životnému prostrediu, presadzovať ich návrhy. Pán Hojsík vysvetlil, že veci sa dajú meniť, no je potrebné spolupracovať a „držať spolu“. Na otázku, ako môžeme zastaviť či obmedziť rastúcu výstavbu v Nízkych a Vysokých Tatrách odpovedal, že je nevyhnutné vyčleniť zóny, kde nebude možné do prírody vôbec zasahovať, zóny kde bude povolené zasahovať len výnimočne a zóny, kde bude možné robiť zásahy po dôkladnom zvážení. Ochranu biodiverzity v lesoch môžeme dosiahnuť jedine dôslednejšou kontrolnou činnosťou.

Na záver našej diskusie sme sa pánovi europoslancovi poďakovali za zodpovedanie našich otázok a veríme, že o jeho aktivitách v prospech boja s klimatickými zmenami budeme ešte veľa počuť.

diskusia Hojsik (1)

 

diskusia Hojsik (2)

diskusia Hojsik (3)

diskusia Hojsik (4)

 

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zúčastnili na prednáške spojenej s diskusiou s Ing. Evou Balážovou PhD.

V rámci programu Euroscola 2020 sa žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Lučenci zúčastnili na prednáške spojenej s diskusiou s pani Ing. Evou Balážovou PhD., ktorá našu školu navštívila už niekoľko krát a pomohla rozšíriť povedomie našich žiakov o rôzne aktuálne témy, ktorým sa venuje EP. Tento rok sa venujeme s „euroscolákmi“ téme „Úloha EP v boji s klimatickými zmenami“, a teda aj táto prednáška s diskusiou bola zameraná na tento aktuálny problém.

Pani Balážová začala prednášku z hlavnou myšlienkou správy, pod ktorú sa podpísalo viac ako jedenásťtisíc vedcov zo 153 krajín sveta: „Ak čím skôr neurobíme rýchlu, zásadnú a trvácnu zmenu v našich životoch, čoskoro nás pre klimatickú krízu čaká „nevídané utrpenie“. Vyjadrila tak potrebu nielen diskutovať o tejto naliehavej téme, ale aj vyvíjať rôzne aktivity, ktoré pomôžu zvrátiť problém s klimatickými zmenami. Predstavila nám teda kroky, ktoré majú zaistiť udržateľnú budúcnosť ľudstva. Na zvrátenie dosahov klimatickej zmeny ľudstva musia ľudia zásadne zmeniť to, ako spoločnosť funguje a pristupuje k prírode. Taktiež nám porozprávala o dôsledkoch zmeny klímy – na jednej strane sa dejú extrémne zmeny v počasí, a na druhej strane to sťažuje lokálny rozvoj v mestách a obciach. V tejto súvislosti nám vysvetlila aj význam cudzích slov ako mitigácia a adaptácia. Následne nám predstavila legislatívno-strategický rámec adaptácie zmeny klímy - medzinárodné strategické dokumenty ako napr. Parížska dohoda, Stratégia Európa 2000, Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike, ale aj národné strategické dokumenty ako napr. Ústava SR a rôzne zákony, ktoré sa s týmto zaoberajú. Potom sme spolu diskutovali o pozorovaných zmenách klimatických prvkov. Porovnávali sme ako to bolo v minulosti a teraz. Pani Balážová nám priblížila príklady z jej osobného života. Taktiež nás oboznámila s krokmi procesu prípravy Adaptačného plánu a s nástrojmi miestnych samospráv na presadzovanie Adaptačného plánu. Dozvedeli sme sa aké konkrétne opatrenia môžu robiť mestá a obce na budovách či verejných priestranstvách proti jednotlivým extrémom v počasí ako vlny horúčav, sucho, intenzívne zrážky, silné vetry a víchrice. Niektoré s návrhov však môžeme aj my sami uskutočniť vo svojich domovoch, či záhradách.

Ďakujeme veľmi pekne pani Balážovej, že nám opäť predniesla zaujímavé informácie, ktoré nám pomohli zase viac pochopiť problematiku klimatických zmien a motivovala nás k uskutočneniu zmien v našich životoch, domácnostiach a našom myslení.

Mgr. Kvetoslava Kriváková

 

 diskusia Balazova (1)

diskusia Balazova (2)

diskusia Balazova (3)

diskusia Balazova (4)

 

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do medzinárodnej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES

Dňa 21.11.2019 sa žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci zapojili do medzinárodnej súťaže JUVENES TRANSLATORES. Je to súťaž, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad každoročne už od roku 2007. Cieľom súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si prácu prekladateľa. Do súťaže, ktorá sa koná naraz vo všetkých vybraných školách v celej EÚ, sa môžu zapojiť 17 roční žiaci stredných škôl. Je príležitosťou na vyzdvihnutie bohatej jazykovej rozmanitosti Európy. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa rovná počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom školy náhodne vyberá počítač. Na Slovensku bolo teda vybraných náhodne 13 škôl. Naša škola bola vybraná už druhý krát po sebe, čomu sa veľmi tešíme.

Tohto roku prekladali mladí súťažiaci text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Obsah textu súvisel s klimatickými zmenami a životným prostredím a keďže súťaže sa zúčastnili žiaci zapojení do programu Euroscola 2020, ktorej témou je práve „Boj s klimatickými zmenami“, táto príležitosť im umožnila venovať sa tejto aktuálnej téme a premýšľať o nej aj v cudzích jazykoch. Na našej škole prekladali texty dvaja žiaci do anglického jazyka, dvaja do maďarského a jedna žiačka do českého. Tohto roku súťažili online. Víťazov (jedného za každú krajinu) vyhlásia začiatkom februára 2020. Ceny im slávnostne odovzdajú na jar 2020 v Bruseli. Žiaci sa počas návštevy belgickej metropoly budú môcť stretnúť s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie, ktorí hodnotili ich preklady, a porozprávať sa s nimi o práci s jazykmi, ale aj o aktuálnych témach, ktoré rieši EP.

Našim mladým prekladateľom držíme palce a veríme, že ich pôsobivé jazykové zručnosti budú môcť v budúcnosti využiť možno aj na diskusiu o aktuálnych témach ktoré rieši EP a zároveň prispieť svojimi návrhmi k ich riešeniu.

 

juvenes translatores 1

juvenes translatores 2

juvenes translatores 3

 

Vytvorenie „Green area“ žiakmi na Obchodnej akadémii v Lučenci

O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, dozvedať informácie, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie, či svoje okolie. Preto sa „euroscoláci“ rozhodli, že pre žiakov vytvoria v priestoroch školy „Green area“ – miesto kde sa môžu žiaci školy stretávať počas prestávok a ktoré je „zelené“, príjemné a priateľské voči životnému prostrediu. Oblasť, kde sú stromčeky, rastliny a tráva. Dňa 21. a 22.11.2019 sa pustili do výsadby okrasných stromčekov, upravili okolie, vypleli burinu a priniesli stôl a lavicu, ktorú už doma prestali používať. Tak vytvorili za pomoci učiteľov krásne posedenie a zároveň sa naučili ako sadiť stromčeky a prispievať ku zveľaďovaniu životného prostredia. Na jar plánujú zapojiť aj ostatných spolužiakov a vysadiť viacej stromčekov a rastlín, a tak motivovať aj ostatných, aby sa podieľali na vytváraní si krajšieho, zelenšieho a zdravšieho prostredia.

Ďakujeme pani Vaculčiakovej, ktorá je majiteľkou Záhradníctva Kalonda v Lučenci, za darovanie stromčekov a umožnenie realizácie tak skvelého nápadu našimi žiakmi.

 green area (2)

green area (1)

green area (3)

green area (4)

green area (5)

green area (6)

green area (7)

green area (8)

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner