Get Adobe Flash player

    logo ministrerstvo skolstva  logo europska unia  logo oper program ludske zdroje

Informácie o projekte Moderné vzdelávanie pre prax

-    Prioritná os:                       1 Vzdelávanie
-    Investičná priorita:            1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania
-    Špecifický cieľ:                 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
-    Kód výzvy:                        OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
-    Kód projektu:                    312010Y922
-    Zmluva o NFP č.               OPĽZ/127/2020Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Odkazy:

http://www.ludskezdroje.gov.sk

http://www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

ZAZMLUVNENÁ VÝŠKA NFP (Zmluva o NFP č. OPĽZ/127/2020)

Celková výška oprávnených výdavkov projektu (EUR):
837 328,00 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU a ŠR (95% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):
795 461,60 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):

41 866,40 EUR

 

POPIS PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu: „Moderné vzdelávanie pre prax“ je zvýšiť kvalitu vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.

 

Tento cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom aktivity 1. Zvýšenie kvality vzdelávania na stredných odborných školách  a 5 podaktivít :

1.1. Extra hodiny

1.2. Mimoškolská činnosť

1.3. Pedagogické kluby

1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

1.5. Koordinácia projektu

Trvanie projektu je naplánované od septembra 2020 do decembra 2022. Počas trvania projektu plánujeme na školách zaviesť výučbu extra hodín so zameraním sa na vyučovacie predmety, v rámci ktorých by sme mohli najlepšie podporiť rozvoj jednotlivých gramotností žiakov.

Rozvoj jednotlivých gramotností podporíme aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti, kde sa v rámci realizácie viacerých krúžkov zameriame na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov hravou formou.

 Okrem toho, aby sme podporili výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti pedagógov, využívanie nových moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, či výmenu skúseností v oblasti medzi predmetových vzťahov, budú sa počas trvania projektu pedagógovia stretávať a diskutovať v rámci novovytvorených pedagogických kluboch. Tieto aktivity projektu budú podporené aj prostredníctvom školení, ktoré prispejú k rozvoju kompetencií pedagogických zamestnancov ako nástroja pre rozvíjanie jednotlivých gramotnosti žiakov.

Do projektu je zapojených 7 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK:

  1. Obchodná akadémia, Banská Bystrica
  2. Stredná odborná škola, Tisovec
  3. Obchodná akadémia, Lučenec
  4. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota
  5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota
  6. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Krupina
  7. Spojená škola, Modrý Kameň

 

Cieľovou skupinou projektuje: 119 pedagógov a 1460 žiakov stredných odborných škôl, kde väčšina pochádza z najmenej rozvinutých okresov. Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby priamo svojimi výsledkami prispievali k dosahovaniu jednotlivých čiastkových cieľov, a tým aj k naplneniu hlavného cieľa projektu. 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner