Get Adobe Flash player

euroscola logo

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po siedmy krát do programu Euroscola. Program organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a jeho cieľom je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Víťazná škola sa zúčastní špeciálneho podujatia – pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu za účasti poslancov EP, ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

V rámci programu Euroscola 2023 sa žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci zúčastnili rôznych podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii na tému „Aké sú možnosti pre mladých (vzdelávanie, pracovné uplatnenie) v rámci EÚ?“. O všetkých zrealizovaných aktivitách a zaujímavých informáciách sa môžete dozvedieť viac z Euronoviniek, ktoré zdokumentovali a vydali žiaci po uskutočnení všetkých aktivít.

EURONOVINKY 2022

 

Diskusia so zástupcom organizácie EURES Ing. Jánom Gerátom

               V rámci súťaže EUROSCOLA 2023 sme 21. októbra 2022 zorganizovali stretnutie “euroscolákov” so zástupcom EURES (European Employment Services) v Lučenci Ing. Jánom Gerátom. EURES je európska sieť služieb zamestnanosti koordinovaná ELA (Európskym orgánom práce), ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, ako aj podporovať spravodlivú pracovnú mobilitu. EURES poskytuje bezplatné služby uchádzačom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v Európe a európskym zamestnávateľom, hľadajúcim pracovnú silu v rámci týchto krajín.

               EURES poradcovia poskytujú záujemcom o prácu v Európe informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Európskym zamestnávateľom so záujmom o pracovníkov z krajín EÚ/EHP a zo Švajčiarska ponúka sieť EURES profesionálne poradenstvo a pomoc pri nábore.

               Počas stretnutia nás Ing. Gerát poinformoval o sieti EURES, ktorá pôsobí na Slovensku od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Žiaci sa dozvedeli, kde sú služby siete EURES na Slovensku dostupné a kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby a podrobné informácie o pracovných portáloch, ktoré spravuje EURES Slovensko a Európska komisia (eures.sk a eures.europa.eu).

               Poradca EURESu nás tiež podrobne informoval o web stránke, o všetkých štyroch sekciách, ktoré ponúka. EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a finančnú podporu pracovnej mobility.

               Žiaci sa do diskusie na tému práca, brigády a štúdium v rámci krajín EÚ aktívne zapájali svojimi  zaujímavými otázkami a podnetmi. Ing. Gerát im na otázky odpovedal ako skúsený poradca v tejto oblasti. Veríme, že toto stretnutie našich žiakov obohatilo o nové informácie o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných ponúk v rámci EÚ v prípade, že sa pre takúto možnosť v živote rozhodnú. V neposlednom rade sa chceme poďakovať zástupcu EURESu Ing. Jánovi Gerátovi za čas strávený s našimi žiakmi a organizácii EURES prajeme mnoho spokojných klientov.

  Eures pozvanka 2022

Gerát 1

Gerát 2

 

EUROSCOLA 2023 – spoznávame spolu EÚ

Naši “euroscoláci” sa aktívne stretávajú a zábavnou formou sa zoznamujú s faktami o Európskej únii a jej činnosti. V rámci interaktívnych aktivít si vyskúšali svoje vedomosti v kvíze o EÚ a zahrali sa pexeso s vlajkami jednotlivých krajín. Zároveň sa spoločne pripravovali na nadchádzajúce debaty na tému “Aké sú možnosti pre mladých v rámci EÚ” so zástupcami Európskeho parlamentu, vysokých škôl a pod.

Autor: Ing. Macháčková

Euroscola kviz 2022 (1)

Euroscola kviz 2022 (2)

Euroscola kviz 2022 (3)

 

Obchodná akadémia v Lučenci sa zapojila do Olympiády o Európskej únii

 

Pätnásť žiakov 2. a 3. ročníka našej školy sa 24. októbra 2022 zúčastnilo elektronického kola vedomostnej súťaže Olympiáda o Európskej únii (EÚ), ktorú organizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Elektronický dotazník bol vypracovaný kombinovanou formou otázok s možnosťou zvolenia správnej odpovede, resp. vpísania správnej odpovede na konkrétnu otázku. Od súťažiacich, ktorí pracovali v trojčlenných družstvách, sa očakával všeobecný prehľad, sledovanie súčasného vývoja v rámci EÚ, ako aj webových stránok jednotlivých inštitúcií EÚ.

Táto vedomostná súťaž je výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí žiakov stredných škôl o EÚ, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt EÚ zo strany mladých ľudí sa pokladá za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva Slovenskej republiky v EÚ.

Mgr. Miroslava Ružinská       

 

 

 

Olympiada EU 2022 (2)

Olympiada EU 2022 (1)

Olympiada EU 2022 (3)

 

EUROSCOLA 2023 – diskusia s Neveďalovou

Neveďalová - pozvánka

 

 

Diskusia s Mgr. Katarínou Roth Neveďalovou – 27. októbra 2022

               Žiaci sa zúčastnili v rámci súťaže EUROSCOLA 2023 diskusie so zaujímavým hosťom zo Slovak Business Agency a to Mgr. Katarínou Roth Neveďalovou, ktorá obohatila našu tému „Čo ponúka EÚ mladým ľuďom“ o zaujímavý pohľad človeka, ktorý viac rokov žil a pracoval v zahraničí.

               S pani Roth Neveďalovou sme sa už niekoľkokrát stretli v rámci súťaže Euroscola a oslovili sme ju opäť, aby naším žiakom porozprávala svoje osobné skúsenosti so životom a prácou v zahraničí, so štúdiom v zahraničí a pod. Privítala nás v dobrej nálade, keďže je aj ona absolventkou obchodnej akadémie a žiakov poinformovala o svojom pôsobení v Európskom parlamente, kde pôsobila v rokoch 2009 – 2014 ako najmladšia europoslankyňa. Žiakom porozprávala o tom, ako od mladého veku pracovala v rôznych iniciatívach spojených s Európskou úniou a ako sa jej v 26-tich rokoch podarilo dostať sa ako europoslankyni do Európskeho parlamentu.

               Žiakom v skratke porozprávala o histórii vzniku Európskej únie od roku 1950 a dôvodoch jej vzniku a formovania. Porozprávala im aj o svojich osobných skúsenostiach so štúdiom, či prácou v zahraničí, o problémoch a náročných podmienkach, ktoré museli vtedy študenti spĺňať. Povzbudila ich, že dnes je to omnoho jednoduchšie, či sa to už týka samotného cestovania alebo štúdia.

               Ďalej sa venovala programu ERASMUS+, ktorý bol v minulosti určený primárne pre vysokoškolákov a dnes je už otvorený pre žiakov od základnej školy až po vysokoškolákov, či pedagógov. Spomenula im aj podmienky v rôznych krajinách, kde môžu prostredníctvom tohto programu vycestovať. Nemusia to byť len krajiny EÚ, ale do programu sú zapojené aj mnohé krajiny mimo Európskej únie.

               Dnes Mgr. Roth Neveďalová pracuje v Slovak Business Agency na Slovensku, kde sa venuje podpore podnikania. Dozvedeli sme sa, že agentúra ponúka aj programy pre podnikateľov prostredníctvom programu ERASMUS+ formou stáží v zahraničných firmách. Ako vynikajúcu formu ako si vyskúšať život v zahraničí odporúča formu dobrovoľníckej činnosti, kde vycestujete do zahraničia, máte zabezpečené základné životné potreby (ubytovanie, stravu), ale získavate množstvo jazykových skúseností, zážitkov. V rámci Európskej únie existuje Európska dobrovoľnícka služba, kde sa môžete zapojiť do veku 35 rokov. Oboznámila žiakov s možnosťou získavania stáže v Európskom parlamente a možnostiach zapojeniach sa. Porozprávala im zaujímavé skúsenosti zo života a práce v zahraničí.

               Nasledovala diskusia, kde sme sa pýtali na pôsobenie Mgr. Roth Neveďalovej v Slovak Business Agency, absolventskú prax a mnoho iných zaujímavých vecí. Viac informácií o diskusii sa dočítate v Euronovinkách, ktoré nájdete na našom webe.

               S Mgr. Roth Neveďalovou sme sa po diskusii rozlúčili, poďakovali sme jej za zaujímavé informácie, ktoré nám sprostredkovala a budeme radi, keď sa aj naďalej budeme stretávať, napríklad aj v rámci súťaže Euroscola.

Autor: Jana Macháčková

Nevedalova 2023 (1)

Nevedalova 2023 (2)

Nevedalova 2023 (3)

Nevedalova 2023 (4)
EUROSCOLA 2023 – diskusia s europoslankyňou Beňovou

Oranžová a modrá Rodinný Brunch Pozvánka

 

Diskusia s europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou

Hneď po prázdninách 2. novembra 2022 sa nám podarilo spojiť online formou s pani europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou a získať množstvo zaujímavých a aktuálnych informácií o tom, čo ponúka Európska únia mladým ľuďom a o aktuálnych témach v Európskom parlamente.

Pani europoslankyňa nás ešte nikdy nesklamala a vždy keď sa zapájame do súťaže Euroscola je ochotná s nami diskutovať na zaujímavé a aktuálne témy. Po krátkom privítaní nám PhDr. Beňová predstavila množstvo aktivít, ktoré ponúka Európska únia pre mladých ľudí, konkrétne:

Aktivita 1: ERASMUS+ program, ktorý podporuje školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a existuje už od roku 1987. Spomenula, že na obdobie rokov 2021 – 2027 je na tento program vyčlenených až 28 miliárd eur spolu pre všetky krajiny EÚ. Počas pandémie tieto prostriedky boli čerpané len v obmedzenej miere, nakoľko bola obmedzená miera vycestovania, ale program sa opäť úspešne rozbehol. Informovala nás o centralizovanej časti a decentralizovanej časti programu, kto spravuje jednotlivé časti a podobne.

Aktivita 2: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – táto aktivita existuje už od roku 1956 a jedným z jej zakladateľov a podporovateľov bol aj princ Filip. Zapojilo sa do nej už viac ako 1 milión mladých ľudí do 24 rokov. Nie je určená len pre členov EÚ, ale je do nej zapojených až 130 krajín. Slovenská republika sa pripojila k tejto aktivite od roku 2015 – zatiaľ sa jej zúčastnilo 12 škôl s 181 žiakmi. Nie je to súťaž, ale zmyslom tejto aktivity je, že mladí ľudia na sebe pracujú, podpora športu, dobrovoľníctva, zvládnutie dobrodružnej expedície, výzvy na prekonanie svojich vlastných hraníc. Po získaní certifikátu majú zúčastnení žiaci väčšie šance dostať sa na zahraničné univerzity.

Aktivita 3: Europsky zbor solidarity – dobrovoľnícka činnosť do ktorej sa môžu zaregistrovať už 17 roční žiaci a môžu v nej aktívne participovať od 18 do 30 rokov veku. Ide o dobrovoľnícke aktivity zamerané na odstraňovanie prírodných katastrof, napríklad požiarov, následkov spôsobených víchricou (napr. Vysoké Tatry), odstraňovanie následkov požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a pod.

Aktivita 4: eTwinning – zapájajú sa školy, odovzdávajú si informácie, skúsenosti, do programu je zapojených viac ako 40 krajín.

Aktivita 5: Discover EU – je určený pre 35 000 mladých ľudí, ktorým je umožnené cestovať zadarmo po krajinách EÚ vlakom. Tento rok sa tam mohli prihlásiť žiaci, ktorí sa narodili v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 (18 roční žiaci). Prihlasovanie bolo možné od 11. 10. 2022 do 25. 10. 2022. Každoročne sa dá do tohto programu zapojiť. Žiaci, ktorí sú do programu vybraní majú potom získať aj zľavovú kartu na vstup do pamiatok múzeí, športové podujatia, cestovať budú môcť od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024.

Aktivita 6: EURES portál – informácie o štipendiách v oblasti výskumu, štúdia v zahraničí a pod.

Aktivita 7: Marie Curie Program – tento je určený najmä pre medikov

Aktivita 8: ERASMUS+ pre mladých podnikateľov – títo majú možnosť pracovať s úspešnými podnikateľmi z iných členských krajín – záujem prejavilo už 11 000 podnikateľov.

Aktivita 9: Mladí poľnohospodári – mladí farmári majú možnosť získať dodatočnú podporu až 25 % z hodnoty priamych platieb.

Aktivita 10: Podpora zamestnanosti mladých ľudí – je určený pre ľudí žijúcich v regiónoch s viac ako 25 % mierou nezamestnanosti.

Pani europoslankyňa vysvetlila žiakom, že programy sú určené pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť, ale nemajú na to dosť finančných prostriedkov. Práve prostredníctvom tejto podpory si môžu pomôcť po finančnej stránke a obohatiť tak svoj život o vzdelanie, kultúru, či zážitky.

V rámci diskusie padlo pár zaujímavých otázok a odpovedí – o nich sa podrobne môžete dočítať v našich Euronovinkách.

Ďalej sa PhDr. Beňová venovala téme kritického myslenia a digitálnej gramotnosti. V závere spomenula ešte najaktuálnejšie témy, ktorými sa zaoberá Európsky parlament, ako sú energetická kríza, konflikt na Ukrajine a klimatické zmeny.

Po zaujímavej prednáške a diskusii sme sa s pani PhDr. Beňovou rozlúčili a popriali sme jej veľa úspechov pri zastupovaní Slovenska na pôde Európskeho parlamentu.

Autor: Ing. Macháčková

Benova 2022 (3)

Benova 2022 (4)

Benova 2022 (1)

Benova 2022 (2)

 

 EUROSCOLA 2023 – diskusia s prof. Ing. Annou Šatanovou CSc.

Gray Modern Graudation Party Invitation Portrait (1)

 

Diskusia s prof. Ing. Annou Šatanovou, CSc.

               Vo štvrtok 3. novembra 2022 sme mali tú česť privítať na pôde našej školy pani prof. Ing. Annu Šatanovú, CSc., ktorá prišla našim žiakom sprostredkovať informácie o Európskej únii a možnostiach, ktoré mladým ľuďom ponúka.

Na úvod nášho stretnutia mala pani profesorka pripravenú prezentáciu so zaujímavými faktami o Európskej únii, jej vzniku, členských štátoch, europoslancoch zastupujúcich Slovenskú republiku v Európskom parlamente. Pútavou formou oboznamovala žiakov s historickým vznikom únie, dôvodmi jej vzniku a podstate spolupráce v rámci spoločenstva. Pripomenula im významnosť roku 1993, nielen z pohľadu vzniku EÚ, ale aj ako rok vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Hovorila žiakom o svojich osobných skúsenostiach, keď tesne po revolúcii mala možnosť vycestovať na pracovný pobyt na renomovanej francúzskej univerzite, kde získala mnoho skúsenosti a poznatkov a zároveň tam prednášala a viedla cvičenia pre študentov univerzity. V tom čase sa jej francúzski študenti zdali celkom iní, ako boli naši. Boli otvorení, správali sa omnoho voľnejšie, ako študenti z našich univerzít, ktoré ešte len prechádzali zmenami po páde komunizmu.

Našich žiakov zaujímalo, či pani profesorka hovorí francúzsky.

Boli prekvapení, keď zistili, že áno a veľmi rada tento jazyk využíva, keď má túto možnosť. Okrem toho sa dozvedeli, že hovorí anglicky, aj keď sa angličtine začala venovať omnoho neskôr, ako francúzštine. Pani profesorka im zdôrazňovala akútnu potrebu ovládania cudzích jazykov a zaujímala sa o to, aké jazyky sa učia naši žiaci, či ich cudzie jazyky bavia a radila im, venovať sa sebazdokonaľovaniu čo najviac. Spomenula tiež pôsobenie francúzskych študentov na univerzite, kde v tom čase pôsobila.

Ďalej sme porovnávali počet obyvateľov Slovenska, Európskej únie a najľudňatejších krajín, ktorými sú Čína (1 306 mil. obyvateľov) a India (1 080 mil. obyvateľov). Hovorili sme o poslednom rozšírení EÚ v roku 2013 o Chorvátsko a tiež o krajinách, ktoré sa snažia pripojiť k EÚ. Pani profesorka žiakom sprostredkovala informácie o inštitúciách EÚ, ich sídlach, poslaní. Spomenula našich zástupcov v Európskom parlamente, napríklad pani Moniku Beňovú, s ktorom sme sa stretli v rámci Euroscoly, tiež jej bývalého kolegu z univerzity pána Michala Wiezika, ktorý sa aj v Európskom parlamente venuje najmä téme ekológie a tiež bývalého europoslanca pána Vladimíra Maňku, s ktorým sa nám už tiež podarilo viackrát v rámci súťaže diskutovať o aktuálnych témach.

Diskutovali sme o téme eurozóny, ktoré členské krajiny sú do nej zapojené a ktoré zatiaľ nie a o dôvodoch ponechania si vlastnej meny (napr. v Českej republike).

Keďže nosnou témou boli možnosti, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom, pani profesorka spomenula viaceré podporné programy ako sú napríklad pomocné programy podporujúce vzdelávanie, programy na zvyšovanie profesijnej kvalifikácie, programy podporujúce výučbu cudzích jazykov a tiež geografickú mobilitu.

Podrobnejšie informácie sme sa dozvedeli o programe ERASMUS+, o jeho častiach ako sú ERASMUS 1 so zameraním na Európsku medzinárodnú spoluprácu, ERASMUS 2 mobility študentov a pedagógov a ERASMUS 3 zameraný na sieťovanie.

Žiaci sa pýtali na jej skúsenosti s vycestovaním študentov v rámci programu ERASMUS, na ako dlho idú študovať do iného členského štátu, kde robia skúšky (či v zahraničí alebo po návrate domov) a či sú im hradené náklady na pobyt.

Pani profesorka trpezlivo odpovedala na všetky ich otázky. Študenti kým sa dostanú do programu ERASMUS+ musia splniť určité podmienky, či už študijné výsledky, ale najmä jazykové znalosti. Ešte pred výberom si musia nájsť vhodnú univerzitu v inom členskom štáte, ktorá má ich domovskou univerzitou nadviazanú spoluprácu – napríklad technická univerzita zo Slovenska nadväzuje zväčša spoluprácu tiež s technickými školami v zahraničí. Potom si zvolia príbuzný študijný program ako majú na Slovensku a idú na jeden semester (väčšinou od septembra do januára) študovať do zahraničia. Tam si urobia aj skúšky, hodnotenie zo skúšok v zahraničí sa im potom uzná u nás na Slovensku a zapíše do indexov. Ak však niektoré predmety, ktoré mali povinne absolvovať v rámci ročníka v zahraničí nemajú, musia ich absolvovať v rámci akademického roka na svojej domovskej škole. Dá sa to zvládnuť, sú o tom vopred informovaní, sami si usporiadajú skladbu predmetov a tak s tým počítajú a sú na to pripravení. ERASMUS už u nás funguje 35 rokov a prostredníctvom tohto programu už vycestovali 3 milióny študentov v rámci EÚ. Z programu sú im hradné životné náklady v inom štáte, ubytovanie, strava, cestovné náklady, poplatky za štúdium. Pani profesorka sa pýtala našich žiakov na ich predstavu, kam by chceli v rámci programu vycestovať za štúdiom a dozvedela sa, že napríklad do Belgicka a Veľkej Británie. Opäť zdôrazňovala, že pri vycestovaní do zahraničia veľkú úlohu zohráva aktívna komunikácia v cudzích jazykoch. Ona sama, vždy keď sa vráti zo zahraničia a vidí svoje rezervy, s veľkým entuziazmom sa vrhne do štúdia jazykov, ale za najdôležitejšiu považuje vytrvalosť vo vzdelávaní. Pochvalne sa vyjadrila o našej škole, ktorá sa už dlhé roky zapája do programu ERASMUS+ s jazykovými pobytmi, zahraničnou odbornou praxou, či spoločnými aktivitami v rámci programu KA2.

Žiakov zaujímalo, do ktorej krajiny by chcela pani profesorka vycestovať, či už za poznávaním, alebo vzdelávaním.

Určite ma lákajú krajiny v ktorých som ešte nebola, ale rada by som sa ešte vrátila aj do krajín, ktoré som už navštívila a strávila som v nich krásny čas, napríklad Švédsko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Egypt, prímorské krajiny ako Čierna hora, Chorvátsko... Návšteva cudzích krajín nás vždy obohatí, zisťujeme rozdiely, máme možnosť rozvíjať svoje slabšie stránky a inšpirovať sa, alebo sa možno utvrdíme, že sme v niektorých oblastiach na tom lepšie, ako ostatní.

A kde by ste radi vycestovali Vy? Viete už, čo by ste chceli študovať, robiť? pýtala sa pani profesorka našich žiakov.

Dostala zaujímavé odpovede, ale obzvlášť ju zaujala žiačka, ktorá by chcela ísť študovať do Holandska. Budúci týždeň sa táto žiačka chce zúčastniť online webinárov v rámci programu „Študuj bez hraníc“, ktoré budú vysielané takmer počas celého dňa a nájsť si ponuky na štúdium. Pani profesorku to zaujalo a zistila si bližšie informácie, aby sa tiež mohla niektorého z webinárov zúčastniť.

Aké odbory sa dajú študovať na Technickej univerzite vo Zvolene? Vedeli by sme si tam nájsť aj ekonomický odbor? Robí sa tam ERASMUS?

Na TUZVO je Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmetalistiky a Fakulta techniky. Na drevárskej fakulte sa vyučuje aj odbor podnikový manažment zameraný na drevársku výrobu. Študovali a študujú tam aj absolventi Obchodnej akadémie v Lučenci. Áno, škola je zapojená do programu ERASMUS+ a spolupracuje s univerzitami technického zamerania. Pani profesorka spomenula aj veľmi úspešného absolventa z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý v rámci programu ERASMUS+ navštívil Nemecko a Holandsko, neskôr bol na pobyte aj v južnej Amerike. Tam získal kontakty a znalosti z oblasti záhradných technológií a v súčasnosti v spolupráci s holandskou firmou vedie úspešnú firmu. Ako príklad úspešného pobytu cez program ERASMUS+ v zahraničí ho pozvali prednášať aj študentom Technickej univerzity vo Zvolene.

               Po zaujímavej diskusii sme sa s pani profesorkou rozlúčili, pozvali sme ju na účasť na pripravovanom podujatí EUROSCOLA DAY, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2022 u nás v škole a poďakovali sme sa jej za čas a ochotu a popriali jej veľa úspechov v jej ďalšom pôsobení.

Autor: J. Macháčková

Satanova 2022 (3)

Satanova 2022 (2)

Satanova 2022 (1)

 

Pozvánka na stretnutie s pani Bogdanovou

Bogdanová pozvánka

 

Diskusia so zástpkyňou SAAIC Mgr. Michaelou Bogdanovou

V piatok 18. novembra 2022 sa nám podarilo zorganizovať online stretnutie s Michaelou Bogdanovou, ktorá pracuje v Národnej agentúre, ktorá sprostredkúva program ERASMUS+ pre Slovensko.

            Privítala nás v dobrej nálade, oblečená do jubilejného trička, ktoré symbolizovalo 35 rokov od založenia programu ERASMUS+. Nezabudla spomenúť, že práve pred piatimi rokmi bola u nás na škole a v rámci programu EUROSCOLA s našimi žiakmi robila aktivity súvisiace s programom ERASMUS+.

            Nakoľko naša škola úzko spolupracuje s agentúrou, nie sme si s Michaelou neznámi. Oboznámila nás s niektorými novinkami v programe, napríklad možnosť úhrady výdavkov spojených so zapojením sa žiakov do medzinárodných súťaží, olympád a podobne.

            Ako príklad úspešného pobytu cez ERASMUS+ nám uviedla svoju kolegyňu, ktorá študovala na Rakúskej univerzite a mala potom omnoho vyššie šance pri hľadaní zamestnania. Odporúčala žiakom stáže a pobyty v zahraničí. Tiež im spomenula možnosti, ktoré ponúkajú mládežnícke organizácie ako Juventa, NIVAM a iné, ktoré organizujú mládežnícke výmeny – môžete navštíviť napríklad Arménsko a podobne. Prínosom do života nemusia byť vždy len manažérske zručnosti, ale aj spolupráca krajín v rámci iných zaujímavých tém, ako je boj proti extrémizmu a iné.

            Ďalej naše stretnutie pokračovalo diskusiou, ktorú nájdete podobne opísanú v našich Euronovinkách. Po zaujímavej diskusii sme sa s pani Bogdanovou rozlúčili, vyjadrila prianie, aby naše najbližšie stretnutie už mohlo byť osobné. Poďakovali sme sa jej za množstvo zaujímavých a prínosných informácií, ktoré sme sa dozvedeli a popriali všetkým z Národnej agentúry veľa spokojných účastníkov zapojených do programu ERASMUS+.

Autor: J. Macháčková

Bogdanova 2022 (4)

Bogdanova 2022 (3)

Bogdanova 2022 (1)

Bogdanova 2022 (2)

Bogdanova 2022 (5)

 

Pozvánka na Euroscola day

Dark Blue And Pink Save the Date Invitation (1)

 

Program podujatia Euroscola day

EUROSCOLA DAY PROGRAM

 

Euroscola day

 

Diskutovali sme s “digitálnou Nomádkou” Mgr. art. Nikou Kőkényovou

               V utorok 22. novembra 2022 žiaci našej školy diskutovali s veľmi zaujímavým hosťom. Bola to absolventka Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorá aktuálne cestuje po celom svete a aktuálne sa nám ohlásila z Peru. Veľmi si vážime, že si na nás našla čas, keďže v Peru bolo v čase nášho rozhovoru skoré ráno. Nika si pre nás pripravila zaujímavú prezentáciu o svojich cestovateľských skúsenostiach, o živote v iných krajinách, svojej práci, živote “digitálnych Nomádov” a podobne. Nika nám porozprávala o tom, že diskusia bola vážne ohrozená tým, že jej po cestách v Amazónii zvlhol notebook kvôli obdobiu dažďov, ale našťastie sa všetko dobre skončilo a mohli sme sa spojiť.

               Žiaci boli do diskusie zapojení prostredníctvom aplikácie SLIDO, cez ktorú s ňou komunikovali. Mali možnosť odpovedať na položené otázky a tiež sa zapájať do diskusie, či klásť rôzne otázky. Počas zaujímavej prezentácie o cestovateľských skúsenostiach a zážitkoch sme sa dozvedeli o jej životnej ceste za zážitkami, o študijných pobytoch v iných krajinách, ktoré absolvovala a pracovnom nasadení, ktoré má počas svojich dobrodružných výprav.

               Stretnutie bolo veľmi inšpiratívne, motivačné pre našich žiakov, ako na sebe pracovať a nezostať v strachu stagnovať na jednom mieste. Povzbudila našich žiakov, že nestačí mať vynikajúce výsledky v škole, ale dôležité je stále na sebe pracovať, komunikovať v cudzích jazykoch a žiť svoj život naplno.

               Veľmi pekne ďakujeme našej absolventke, že si pri svojej vyťaženosti našla čas porozprávať našim žiakom o svojich zážitkoch a skúsenostiach.

Autor: Jana Macháčková

Kokenyova (5)

Kokenyova (4)

Kokenyova (3)

Kokenyova (2)

Kokenyova (1)

 

Stretnutie s Ing. Marcelom Novákom, PHD.

Stretnutie prebehlo v rámci celodennej aktivity na škole, kde pán prodekan si svojimi kolegami prezentovali súťaž Generácia Euro a iné aktivity v oblasti finančnej gramotnosti, do ktorých sa naši žiaci zapájajú. Okrem týchto zaujímavých informácií porozprával našim žiakom o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach zapojenia sa do medzinárodných programov v rámci vysokoškolského štúdia. Ďalej ich informoval o povinnostiach občanov, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Žiaci získali množstvo cenných informácií priamo od pedagóga z vysokej školy.

Ing. Jana Macháčková

Novak (1)

Novak (2)

Novak (3)

Novak (4)

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner