Get Adobe Flash player

Charakteristika predmetu

 

Blok učiva súvislá odborná prax je povinným vyučovacím predmetom s integrujúcou funkciou. Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky a zručnosti na svojich pracoviskách.

 

Realizuje sa formou súvislej odbornej praxe na pracoviskách mimo školy v 3. a 4. ročníku. Dĺžka praxe v každom ročníku je desať pracovných dní po 7 hodín denne. Po vyhodnotení práce z praxe nasleduje prezentácia výsledkov práce z absolvovanej praxe. Termín určí vyučujúci. Začiatok a koniec pracovnej doby žiaka na odbornej praxi je stanovený v zmluve. Odborná prax je organizovaná podľa plánu práce školy.

 

Cieľom predmetu je aplikácia doposiaľ osvojených vedomostí z odborných predmetov a nácvik zručností pri plnení konkrétnych úloh.

 

Blok učiva súvislá odborná prax využíva, doplňuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky. Predmet je určený na spájanie čiastkových teoretických vedomostí, na poznanie širších súvislostí medzi odbornými predmetmi a dotvára široký základ odborného vzdelania. Vedie žiakov k samostatnej tvorivej práci. Rozvíja iniciatívu, organizačné schopnosti, vytvárajú sa sociálne kontakty a rozvíja sa schopnosť jednať s ľuďmi. Pri plnení zverených úloh sa žiaci učia rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za výsledky vlastnej práce. Rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách, v strediskách služieb i v strediskách cestovného ruchu.

 
 

Podmienky realizácie súvislej odbornej praxe:

 

Žiaci si zabezpečujú miesto výkonu praxe individuálne podľa vopred stanovených termínov schválených riaditeľkou školy, PK OP a to v súlade s určeným zameraním praxe, ktoré môže byť ekonomické alebo z oblasti účtovníctva.

 

Prax je možné absolvovať v tej istej organizácii v 3. aj 4. ročníku len v tom prípade, ak ide o organizáciu, kde je možné v ďalšom roku zmeniť náplň práce, prípadne zmeniť odbor, úsek, oddelenie. Túto zásadu je potrebné rešpektovať v štádiu výberu miesta na absolvovanie odbornej praxe.

 

Blok učiva súvislá odborná prax sa klasifikuje známkou. Ak žiak nie je z predmetu v danom klasifikačnom období klasifikovaný, prax musí vykonať v náhradnom termíne.

 

Dokladom o realizácii praxe je Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe.

 

Žiaci počas praxe spracúvajú tému z odborných ekonomických predmetov, ktorú im určí vyučujúci POE alebo UCT v súlade s pokynmi pre vypracovanie a odovzdanie práce (Príloha A) a po jej konzultácii so zodpovedným pracovníkom organizácie, kde prax vykonávajú.

 
 
Povinnosti žiaka:
 

-       do určeného termínu odovzdať vyučujúcemu POE alebo UCT jednu správne vyplnenú a organizáciou podpísanú zmluvu,

 

-       dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude odbornú prax vykonávať a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe,

 

-       dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

 

-       rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov organizácie,

 

-       žiak je povinný oznámiť minimálne jeden deň vopred vyučujúcemu POE alebo UCT každú zmenu počas realizácie odbornej praxe: zmenu pracovnej doby, neprítomnosť na pracovisku, zmenu miesta vykonávania praxe a podobne,

 

-       žiak súčasne oznamuje svoju neprítomnosť a jej dôvody aj v organizácii, kde odbornú prax vykonáva,

 

-       písomné ospravedlnenia svojej neprítomnosti počas odbornej praxe žiak predkladá najneskôr do troch pracovných dní po skončení odbornej praxe vyučujúcemu POE alebo UCT,

 

-       vypracovať a odovzdať prácu na vopred určenú tému a podľa pokynov pre vypracovanie a odovzdanie práce, súčasťou čoho je aj denník praxe a hodnotenie praxe.

 
 

Odporúčané pracoviská pre realizáciu praxe:

 

-       súkromné firmy výrobného i nevýrobného charakteru

 

-       banky, sporiteľne, poisťovne,

 

-       centrálne a regionálne úrady, verejná správa,

 

-       obchodné a iné organizácie.

 
 

Podmienkami hodnotenia sú:

 

1.     Absolvovanie odbornej praxe podľa platných pokynov a v určenom termíne a

 

2.     vypracovanie a odovzdanie práce podľa stanovených pokynov a

 

3.     prezentácia výsledkov práce  (vzor prezentácie viď príloha B,

                                                   kritériá na vytváranie prezentácií viď príloha C).                                  

 
 
Pri hodnotení práce sa berie do úvahy:
 

-       spracovanie vopred určenej témy – teoretická a praktická časť,

 

-       dostatok informácií o firme, v ktorej žiak absolvuje prax,

 

-       formálna úprava,

 

-       vyplnené a očíslované prílohy,

 

-      úroveň prezentácie, samostatnosť prejavu, obhajoba práce v diskusii 

 

-       dodržanie termínu odovzdania práce

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner